Look out because you are on a bad path

Terms of Use

ESTINY


Niniejszy regulamin wraz z wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie, określają warunki korzystania ze strony www.estiny.pro „ESTINY”. Przeczytaj uważnie poniższy Regulamin i upewnij się, że w pełni go rozumiesz. Twoja zgoda na przestrzeganie i bycie związanym Regulaminem zaczyna obowiązywać od pierwszego użycia. Jeżeli nie zgadzasz się na przestrzeganie poniższych Warunków oraz ich przestrzeganie, prosimy o niekorzystanie z naszej Witryny.


DOSTĘP DO NASZEJ STRONY

Nasza Strona jest darmowa. Większość strony nie wymaga płatności w zamian za dostęp lub jej użytkowanie. Jednak niektóre usługi premium, takiego jak dostęp do profili wymagają rejestracji w celu pełnego wykorzystania dostępnych funkcji.

Twoim obowiązkiem jest dokonanie wszystkich niezbędnych ustaleń w celu uzyskanie dostępu do Naszej Strony.

Możemy zmienić, zawiesić lub przerwać działanie Naszej Strony (lub dowolną jej część) w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania. Nie ponosimy wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności jeśli Nasza Strona (lub dowolna jej część) będzie niedostępna w dowolnym momencie i na dowolny okres.


OGRANICZENIA WIEKOWE

Witryna www.estiny.pro jest dostępna dla osób w wieku 13 lat lub starszych. Osoby biorące udział w turniejach/konkursach z nagrodami muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat. W przeciwnym razie muszą mieć pozwolenie od rodzica lub opiekunów prawnych.

ESTINY nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie biorące udział w dowolnego typu turniejach/konkursach. Każdy Uczestnik musi przeczytać i zaakceptować „Warunki korzystania” („Terms of use”) oraz „Regulamin Turnieju” („Rules of tournament”) przed zapisaniem się do konkursu.


PRZYJĘTE ZASADY UŻYTKOWANIA

Użytkownik może korzystać z Naszej Strony (w tym, ale nie wyłącznie, z Forum) w sposób zgodny z prawem i zgodny z postanowieniami niniejszego punktu. Mianowicie:

Musisz upewnić się, że w pełni przestrzegasz wszelkich przepisów obowiązujących lokalnie, krajowo oraz międzynarodowo;

Nie możesz korzystać z Naszej Strony w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny prawem lub nieuczciwy;

Nie możesz wykorzystywać Naszej Strony do świadomego wysyłania, przesyłania lub w jakikolwiek inny sposób, przekazywania danych zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, ani żadnego innego kodu zaprojektowanego w sposób niekorzystny dla sprzętu komputerowego, oprogramowania lub danych jakiegokolwiek rodzaju;

Użytkownik nie może korzystać z Naszej Strony w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, który ma na celu wyrządzenie szkody osobie (osobom).

Przesyłając Posty (lub komunikując się w jakikolwiek inny sposób używając Naszej Strony), nie możesz:

Publikować treści jednoznacznych seksualnie;

Zamieszczać lub komunikować się w sposób obsceniczny, umyślnie obraźliwy, nienawistny lub w inny sposób podburzający;

Zamieszczać lub komunikować się w sposób, który promuje nielegalną działalność;

Zamieszczać lub komunikować się w sposób, który dyskryminuje lub jest w jakikolwiek sposób zniesławiające dla jakiejkolwiek osoby, grupy, kategorii osób, rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku;

Nie rób niczego co może zastraszać, nękać, denerwować, zawstydzać, krępować drugą osobę oraz naruszać (lub grozić naruszeniem) jej prawa do prywatności;

Błędnie podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub w inny sposób fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub przynależność w sposób, który jest zaliczony jako wprowadzający w błąd (parodiowania nie są zawarte w tej definicji, pod warunkiem, że nie mieszczą się w żadnym z pozostałych postanowień niniejszego podpunktu „Nie możesz korzystać z Naszej Strony w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny prawem lub nieuczciwy”;

Jeżeli macie sugestie co do innych form podszywania się, prosimy o kontakt z Nami.

Naruszać lub pomagać w naruszaniu praw własności intelektualnej (w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich, patentów, znaków towarowych i praw do baz danych); lub

Zamieszczać lub komunikować się naruszając jakikolwiek obowiązek prawny strony trzeciej, w tym między innymi obowiązki umowne i obowiązki zachowania poufności;

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub likwidacji Twojego Konta i/lub Twojego dostępu do Naszej Strony, jeśli istotnie naruszysz postanowienia niniejszej Klauzuli lub którekolwiek z pozostałych postanowień niniejszych Warunków. W szczególności możemy wykonać jedną lub więcej z następujących czynności:

Zawiesić Twoje Konto tymczasowo lub na stałe i/lub prawo dostępu do Naszej Strony;

Usunąć wszystkie wysłane przez Ciebie posty, które naruszają niniejszą Akceptowalną Zasadę Użytkowania;

Wydać Ci pisemne ostrzeżenie;

Wszcząć sądowe postępowanie przeciwko Tobie w celu pokrycia wszelkich kosztów z tytułu odszkodowania w związku z naruszeniem;

Podjąć dalsze kroki prawne przeciwko Tobie w razie potrzeby;

Ujawniać informacje organom ścigania zgodnie z wymaganiami lub tak, jak uważamy to za konieczne; i/lub wszelkie inne działania, które uznamy za stosowne (i zgodne z prawem).

Niniejszym wyłączamy wszelką odpowiedzialność wynikającą z jakichkolwiek działań (nie ograniczając się do tych powyżej), które możemy podjąć w odpowiedzi na naruszenia niniejszych Warunków.


PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie treści zawarte na Naszej Stronie oraz prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej istniejące w tej Treści, o ile nie określono inaczej, należą do Nas lub są przez Nas licencjonowane. Cała zawartość jest chroniona obowiązującymi przepisami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej i prawem Irlandii. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Z zastrzeżeniem poniższych stwierdzeń, nie wolno powielać, kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, wynajmować, udzielać licencji, przechowywać lub w jakikolwiek inny sposób ponownie wykorzystywać Treści Naszej Strony, o ile nie otrzymają Państwo na to wyraźnej, pisemnej zgody.

Możesz:

Mieć dostęp, przeglądać i korzystać z Naszej Witryny w przeglądarce internetowej (włącznie z możliwością przeglądania Naszej Strony wbudowaną w inne typy oprogramowania lub aplikacji);

Pobierać Naszą Stronę (lub dowolną jej część) do buforowania;

Drukować strony z Naszej Witryny;

Pobierać fragmenty ze stron na Naszej Witrynie i zapisywać je do późniejszego i/lub przeglądania offline;

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza postanowień Rozdziału III Ustawy o prawach autorskich, projektach i patentach z 1988r. „Akty dozwolone w stosunku do dzieł chronionych prawem autorskim”, w szczególności w zakresie sporządzania tymczasowych kopii; wykonywania kopii osobistych do użytku prywatnego; badań i prywatnych opracowań; wykonywania kopii do analizy tekstu i danych dla niekomercyjnych badań; krytyki, przeglądu, cytowania i raportowania wiadomości; karykatury, parodii lub pastiszu; oraz przypadkowego umieszczania materiałów chronionych prawami autorskimi.

Nasza pozycja musi być uznawana jako właściciela i autora Treści na Naszej Stronie (lub odpowiednio zidentyfikowanych licencjonodawców).

Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych Treści zapisanych lub pobranych z Naszej Strony w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia od Nas (lub naszych licencjonodawców). Nie zabrania to normalnego korzystania z Naszej Witryny w celach ogólnych, niezależnie od tego, czy są to użytkownicy biznesowi czy konsumenci.


ODNOŚNIKI DO NASZEJ STRONY

Możesz umieszczać odnośniki do Naszej Strony jeśli:

Robisz to uczciwie i zgodnie z prawem;

Nie robisz tego w sposób, który sugeruje związek (z jakąś osobą lub organizacją), lansowanie (np. produktu) lub uznanie z naszej strony jeżeli takowe nie istnieje;

Nie używasz logo ani znaków towarowych wyświetlanych na Stronie bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody; i nie robisz tego w sposób, który ma na celu zaszkodzenie naszej reputacji lub wykorzystanie jej w nieuczciwy sposób;

Użytkownik może zamieszczać link do dowolnej strony Naszej Witryny, pod warunkiem, że spełnia powyższe Warunki.


WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZU INFORMACJI

Korzystając z dowolnego Systemu na Stronie, należy robić to zgodnie z następującymi zasadami:

Nie wolno używać obscenicznego lub wulgarnego języka;

Nie wolno przesyłać Treści niezgodnych z prawem lub w inny sposób budzących zastrzeżenia. Obejmuje to, między innymi, treści obraźliwe, zastraszające, nękające, zniesławiające, seksistowskie lub rasistowskie;

Nie wolno przesyłać Treści, które mają na celu promowanie lub podżeganie do przemocy;

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Treści publikowane i/lub tworzone przez naszych użytkowników na Naszej Stronie;

Zalecamy, aby zgłoszenia/uwagi były składane w języku angielskim lub polskim, ponieważ możemy nie być w stanie odpowiedzieć na zapytania przesłane w innych językach;

Środki, dzięki którym identyfikujesz się, nie mogą naruszać niniejszych Warunków lub obowiązujących przepisów;

Nie wolno podawać się za inne osoby, w szczególności pracowników i przedstawicieli ESTINY lub Naszych oddziałów;

Nie wolno używać Naszego Systemu do nieautoryzowanej komunikacji masowej, takiej jak „spam” lub „poczta śmieciowa”;

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ESTINY zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich kanałów komunikacji, które są skierowane do Nas lub do korzystania z Naszego Systemu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ESTINY może zatrzymywać kopie wszelkiej komunikacji, która będzie skierowana do Nas lub do działania Naszego Systemu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje przesyłane do Nas przez Nasz System mogą być przez Nas modyfikowane w jakikolwiek sposób i niniejszym zrzeka się swojego moralnego prawa do bycia zidentyfikowanym jako autor takich informacji. Wszelkie ograniczenia, które Użytkownik może złożyć na podstawie wykorzystania przez Nas takich informacji, muszą zostać przekazane Nam z wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia takich warunków i związanych z nimi informacji.


KONTA

W celu zakupu materiałów na tej Witrynie oraz do wykorzystania innych części Witryny wymagane jest utworzenie Konta, które będzie zawierać określone dane osobowe (w tym informacje dotyczące płatności), które mogą się różnić w zależności od korzystania z Witryny. Kontynuując korzystanie z tej Witryny, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

Wszystkie przesłane informacje są dokładne i zgodne z prawdą;

Ma pozwolenie na przesyłanie informacji o płatnościach, gdzie może być wymagana zgoda i będzie zachowywać te informacje dokładne i aktualne;

Utworzenie Konta jest kolejnym potwierdzeniem jego reprezentacji i gwarancji;

Udostępnianie kont (w tym przenoszenie kont od jednej osoby do drugiej) jest niedozwolone, chyba, że wyraźnie wyrazimy na to zgodę na piśmie. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swoich danych Konta i nie może ujawniać nikomu nazwy użytkownika i hasła. Jeśli korzysta z komputera współdzielonego, nie zaleca się zapisywania danych konta w przeglądarce internetowej.

Jeśli ma powody by sądzić, że dane Twojego konta zostały pozyskane przez inną osobę bez jej zgody, powinien natychmiast skontaktować się z Nami, aby zawiesić konto lub zmienić hasło.

Należy pamiętać, że ze względu na chwilowy charakter dostawy materiału nie można anulować oczekujących lub zrealizowanych zakupów. Wybierając swoją nazwę użytkownika, musisz przestrzegać warunków określonych powyżej w „WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZU INFORMACJI”. Nieprzestrzeganie tego może skutkować zawieszeniem i/lub usunięciem Konta.


USŁUGI, WYCENA I DOSTĘPNOŚĆ

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie opisy naszych Usług odpowiadają faktycznym Usługom, które są dostarczane Użytkownikom. Jednak należy pamiętać, że dokładny charakter Usług może się różnić w zależności od indywidualnych wymagań i okoliczności, np. kupowanie konta premium lub udział w indywidualnym turnieju/konkursie, który ma charakter gry premium.

Należy pamiętać, że powyższe stwierdzenie nie wyklucza naszej odpowiedzialności za błędy wynikające z zaniedbania z naszej strony i odnosi się tylko do zmian właściwych Usług, a nie do wszystkich Usług.

W stosownych przypadkach możesz być zmuszony do wyboru innych produktów np. pakietu Usług.

Nie gwarantujemy, że wszystkie Usługi będą dostępne przez cały czas. Ponadto nie jesteśmy w stanie zapewnić dostępności do momentu potwierdzenia Twojego zamówienia.

Wskaźniki dostępności znajdują się na Naszej Stronie, jednak mogą one nie uwzględniać zamówień, które zostały złożone przez innych Klientów podczas Twojej wizyty na Witrynie.

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie ceny podawane na Naszej Stronie były prawidłowe w momencie pojawienia się ich na Witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny oraz dodawania, zmiany lub usuwania ofert specjalnych w dowolnym czasie. Wszystkie informacje o cenach są sprawdzane i aktualizowane w odstępach miesięcznych lub częściej (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

Zmiany cen nie wpływają na żadne zamówienie, które zostało już przez Ciebie złożone.

W turnieju, w którym będziemy wymagać wkładu własnego ze strony Użytkownika za uczestnictwo, jedna część zostanie przekazana na rzecz organizacji, kolejna na pulę nagród.

Wszystkie ceny są przez nas sprawdzane podczas przetwarzania zamówienia. W przypadku, kiedy informacje o cenach będą nieprawidłowe, pamiętaj o następujących kwestiach:

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak tylko to możliwe, aby poinformować Cię o błędzie i zapytać, czy chcesz kontynuować realizację swojego zamówienia. Damy Ci możliwość zakupu danej Usługi po właściwej cenie lub anulowania Twojego zamówienia (lub jego części). Nie będziemy kontynuować realizacji zamówienia do momentu aż nie uzyskamy od Ciebie odpowiedzi. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie wiadomości w ciągu 48 godzin, potraktujemy Twoje zamówienie jako anulowane i powiadomimy Cię o tym.

W przypadku, gdy cena zamówionych Usług zmieni się w trakcie składania zamówienia a przetwarzaniem tego zamówienia i pobraniem opłat, zostanie naliczona cena podana na Stronie w momencie składania zamówienia.


ZAMÓWIENIA, DOSTAWA I OPCJE ANULOWANIA

Żadna część tej strony nie stanowi oferty kontraktowej, która mogłaby zostać zaakceptowana. Twoje zamówienie stanowi ofertę kontraktową, którą możemy, według uznania, zaakceptować. Nasza akceptacja jest wskazana przez Nas poprzez wysłanie do Ciebie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku zakupu „Monet” otrzymasz alert potwierdzający. Wysłanie do Ciebie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub alertu potwierdzającego na Stronie jest wiążące między ESTINY a Tobą.

Potwierdzenie zamówienia zawierają następujące informacje:

Potwierdzenie zamawianego Materiału(-ów) zawierające pełne dane na temat jego głównych cech;

W pełni wyszczególnione ceny za zamówiony Materiał(-y) w tym, w stosownych przypadkach, podatki i wszelkie inne dodatkowe opłaty;

Potwierdzenie Twojego wniosku, że Materiały są dla Ciebie dostępne i jednocześnie zrzekasz się ustawowego prawa do anulowania zgodnie z poniższym opisem.

Materiał będzie dostępny do użycia natychmiast po potwierdzeniu zakupu. Po zakończeniu procesu zamówienia będziesz zobowiązany do wyraźnego potwierdzenia, że chcesz, aby usługa została dostępna natychmiast poprzez zapłacenie za nią.

Będziesz również zobowiązany do wyraźnego potwierdzenia, że w ten sposób utracisz ustawowe prawo do anulowania umowy z ESTINY, w której to sytuacji zwrot nie będzie przyznany, jeśli otrzymasz „Monety”.

Jeżeli jesteś konsumentem Unii Europejskiej, masz ustawowe prawo do „odstąpienia od umowy” w odniesieniu do zakupu niektórych towarów i usług. Ten okres, jeśli ma zastosowanie, rozpoczyna się, gdy umowa między sprzedającym a kupującym (Tobą) zostanie utworzona i wygasa z końcem 14 dni kalendarzowych od daty odbioru.

W normalnych okolicznościach zakupione usługi na tej Stronie są udostępniane natychmiast po potwierdzeniu zamówienia. Zgodnie z ustaleniami, wyraźnie zaznaczając, rezygnujesz z prawa do okresu, w którym możesz odstąpić od umowy i nie możesz anulować umowy tylko dlatego, że zmieniłeś zdanie.

Jeśli usługi lub produkty, z których korzystasz nie pasują do zamówionych przez Ciebie, powinieneś skontaktować się z Nami za pośrednictwem działu pomocy technicznej lub wysyłając e-mail na adres support@estiny.pro nie później niż 24 godziny po otrzymaniu usługi lub produktu. Usuniemy błąd w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia lub jeśli dana usługa lub produkt nie będzie dostępny, zwrócimy zapłaconą kwotę w ciągu 72 godzin.

Jeżeli Materiał zawiera usterki lub błędy dotyczące dostępności, należy skontaktować się z Nami bezpośrednio za pośrednictwem działu pomocy technicznej lub wysłać do Nas e-mail na adres support@estiny.pro nie później niż 24 godziny po otrzymaniu usługi lub produktu z opisem dotyczącym usterki lub błędu. Usuniemy błąd w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia. Jeżeli usterki lub błędy nie będą mogły zostać naprawione zwrócimy Ci zapłaconą kwotę w ciągu 72 godzin.

Usterki lub błędy do celów niniejszej Klauzuli obejmują między innymi uszkodzenie danych, dostępność usług, poważne błędy i podobne problemy. Definicja nie obejmuje niekompatybilności plików (chyba, że podaliśmy nieprawidłowe informacje w tym zakresie) lub drobne usterki w Materiale (takich jak błędy ortograficzne lub niedoskonałości wizualne), które są winą autora, twórcy i/lub właściciela. W takich przypadkach należy skontaktować się z autorem, twórcą i/lub właścicielem. Nie będziemy stroną takiego kontaktu.

W przypadku błędnego zakupu Usługi należy niezwłocznie skontaktować się z Nami za pośrednictwem Naszej Strony lub wysyłając wiadomość na adres e-mail support@estiny.pro, w każdym przypadku nie później niż 12 godzin po potwierdzeniu zakupu lub odbioru, w tym czasie zabronione jest używanie danej usługi lub produktu, w celu uzyskania zwrotu w ciągu 72 godzin. Jeśli Użytkownik jakkolwiek wykorzysta daną usługę, która jest powiązana z jego Kontem w tym czasie, nie będzie możliwy zwrot kosztów i Użytkownik nadal będzie mieć dostęp do Usługi zakupionej omyłkowo.


DOSTĘPNOŚĆ STRONY I MODYFIKACJE

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub niedostępność Witryny wynikające z przyczyn zewnętrznych, w tym m.in. awarii sprzętu ISP, awarii sprzętu hosta, awarii sieci komunikacyjnej, awarii zasilania, zjawisk naturalnych, działań wojennych lub ograniczeń prawnych i państwowej cenzury.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania dowolnej części (lub całości) Witryny, w tym m.in. dostępnej Treści. W przypadku, gdy jakiś produkt lub usługa stanie się niedostępna przysługuje Ci zwrot pieniędzy. Poinformujemy Cię o zwrocie należnej kwoty, która zostanie wypłacona w ciągu 3 dni przy użyciu tej samej metody, która pierwotnie wykorzystałeś. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do każdej zmodyfikowanej wersji Witryny, chyba, że wyraźnie określono inaczej.


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to możliwe do przewidzenia czy nie, wynikające z umowy, czynu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, wynikającego z lub w związku z korzystaniem (lub niemożnością korzystania) z Witryny lub korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach zamieszczonych na Witrynie.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, poręczenia oraz gwarancje (wyraźne lub dorozumiane), które mogą dotyczyć Witryny lub jakiejkolwiek jej zawartości.

Jeśli jesteś użytkownikiem komercyjnym, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, sprzedaży, działalności gospodarczej lub przychodów, możliwości biznesowych, wartości firmy, reputacji; utratę przewidywanych oszczędności, przerwanie działalności; lub za jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty lub szkody.

Dokładamy wszelkich starań, aby Witryna była wolna od wirusów i innych złośliwych programów. Z zastrzeżeniem klauzuli „Prawa i ograniczenia odpowiedzialności” nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, ataki rozproszonej odmowy usługi lub inne szkodliwe materiały lub zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ na sprzęt, oprogramowanie, dane lub inne materiały, które występują w wyniku korzystania z Witryny (w tym pobieranie treści z niej) lub w jakiejkolwiek innej witrynie, o której mowa na Witrynie.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub niedostępność Witryny wynikające z przyczyn zewnętrznych, w tym m.in. awarii sprzętu ISP, awarii sprzętu hosta, awarii sieci komunikacyjnej, awarii zasilania, zjawisk naturalnych, działań wojennych lub ograniczeń prawnych i państwowej cenzury.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za oszustwo lub podanie fałszywych informacji, za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania lub za jakiekolwiek inne formy odpowiedzialności, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone przez prawo. Aby uzyskać pełne informacje o prawach konsumenckich, w tym dotyczących treści cyfrowych, skontaktuj się z lokalnym biurem porad obywatelskich lub biurem standardów handlowych.

W przypadku, gdy którykolwiek z tych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny, należy go wyłączyć z niniejszych Warunków ogólnych i nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych Warunków. Termin ten ma zastosowanie tylko w jurysdykcjach , w których dany termin jest niezgodny z prawem.TURNIEJE


 • Organizator

Zasady podane poniżej to oficjalne przepisy dotyczące „ESTINY Competitions”, dlatego zachęcamy wszystkich Uczestników do ich uważnego przeczytania. ESTINY jest administratorem tych konkursów. Nasz oficjalny adres to www.estiny.pro


 • Kto może uczestniczyć

Każdy, kto ukończył 13 lat, jest uprawniony do udziału w naszych konkursach, jednak każda osoba poniżej 18 roku życia musi mieć zgodę prawnego opiekuna na uczestnictwo. Biorąc udział w konkursie, zgadzasz się na oficjalne regulacje i nasze decyzje dotyczące konkursu. Aby wygrać nagrodę, wymagamy od zwycięzcy spełnienia wszystkich naszych wymagań określonych w tym dokumencie.


 • Oficjalny czas

Czas, w którym prowadzimy nasze konkursy to CET/CEST (środkowoeuropejska strefa czasowa), o ile nie podano inaczej na naszej oficjalnej stronie internetowej www.estiny.pro. Czas zawodów może zostać wybrany przez Uczestników i potwierdzony między nimi dla wygody.


 • Zgłaszanie się do konkursu

Aby wziąć udział w „ESTINY Competitions” musisz być zarejestrowany w naszym serwisie i zaakceptować wszystkie warunki użytkowania oraz politykę prywatności, które są dostępne na stronie www.estiny.pro/site/terms-of-use & www.estiny.pro/site/privacy. Jeśli nie jesteś zarejestrowany, odwiedź sekcję rejestracji na stronie głównej pod adresem www.estiny.pro

Aby uczestniczyć w „ESTINY Competitions”

Użytkownik musi kliknąć przycisk „Sign up”, aby potwierdzić swoją obecność.

Reguły:

Jedno konto może brać udział w niektórych rozgrywkach pojedynczo, ale może być podpisane na więcej zawodów tylko wtedy, gdy są one rozgrywane jeden po drugim.

Uczestnikom zabrania się korzystania z zautomatyzowanych systemów do przeprowadzania konkursów lub oszukiwania w jakikolwiek inny sposób. Jeśli dana osoba zostanie przyłapana na oszustwie, zostanie natychmiast zdyskwalifikowana z udziału w konkursie co w konsekwencji może skutkować zawieszeniem konta.

Osoba rejestrująca konto na ESTINY jest jedyną osobą, która może z niego korzystać. Nie zezwalamy na przekazywanie kont między graczami, a zatem, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości zwycięzcy, możemy zażądać dowodu, że jesteś uprawnionym posiadaczem konta.


 • Wybór zwycięzców i powiadomienia

Zwycięzcy konkursu promocyjnego zostaną losowo wybrani spośród uprawnionych uczestników. Szanse na zwycięstwo będą zależały od liczby dostępnych nagród oraz liczby Użytkowników biorących udział w konkursach. ESTINY nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie spełniają warunków konkursu.

Zwycięzców poinformujemy osobiście, korzystając z adresu e-mail podanego podczas rejestracji konta (Uczestnicy muszą powiadomić Nas o wszelkich zmianach w swoich danych kontaktowych). Zostanie to również ogłoszone na stronie konkursów. Powiadomienie zostanie wysłane w ciągu tygodnia po zakończeniu konkursu. W przypadku, gdy nie będziemy mogli skontaktować się ze zwycięzcą w wymaganym terminie, nagroda może zostać anulowana.

W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełnia wszystkich wymagań lub został zdyskwalifikowany z konkursu, nagroda trafi do następnej osoby w kolejce po nim, jednak jeśli zwycięzca zostanie wybrany losowo, zwycięzca zostanie wybrany ponownie.


 • Rozgłos

Akceptując nagrodę, zwycięzca zgadza się na wykorzystanie przez ESTINY jego imienia i nazwiska oraz innych danych osobowych, w tym między innymi do celów reklamowych lub innych celów medialnych w celu promocji konkursu, usługi itp. bez żadnych ograniczeń. Jeśli zwycięzca nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane w taki sposób prosimy o wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o zachowaniu poufności tych informacji, z wyłączeniem jego nazwy użytkownika zarejestrowanej na stronie internetowej ESTINY.


 • Zwolnienie

Uczestnicząc w „ESTINY Competitions” uczestnik zobowiązuje się nie pociągać ESTINY, żadnej spółki zależnej, partnerów lub dostawcy nagród do odpowiedzialności ani nie podejmować działań przeciwko nim między innymi za:

 • straty finansowe
 • obrażenia ciała
 • uszkodzenie lub utratę własności
 • śmierć
 • Ograniczenia odpowiedzialności

ESTINY nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Wszelkie nieprawidłowe informacje, niezależnie od tego czy ich przyczyną był uczestnik, czy też produkt uboczny nieprawidłowego działania oprogramowania lub sprzętu używanego przez ESTINY.
 • Błędy techniczne, które mogą polegać między innymi na nieprawidłowym działaniu oprogramowania/sprzętu lub braku połączenia.
 • Interwencje człowieka na dowolnym etapie konkursu lub udziału w konkursie, który nie został zatwierdzony.
 • Wszelkie błędy ludzkie lub techniczne, które mogą wystąpić na Naszej Stronie, między innymi błędy w przepisach, reklamach lub ogłoszeniach zwycięzcy.
 • Odpowiedzialność zwycięzcy za niemożność odebrania nagrody z jakiegokolwiek powodu.
 • Kontuzje lub uszkodzenia ciała uczestników lub ich mienia, które mogły zostać spowodowane niezależnie od tego, czy bezpośrednio czy nie, podczas udziału w „ESTINY Competitions”.

Jeżeli uczestnik zgłosi się do konkursu i zostanie to potwierdzone, jednak dane zagubią się lub ulegną uszkodzeniu, co spowoduje, że nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie. Uczestnik otrzyma zwrot kosztów lub zostanie dopuszczony do udziału w innym konkursie, na który ESTINY i uczestnik wyrażą zgodę.

ESTINY zastrzega sobie prawo do anulowania/zawieszenia lub zmodyfikowania konkursu lub jakiejkolwiek jego części. Jeżeli jakakolwiek część konkursu nie będzie działała prawidłowo z przyczyn od Nas niezależnych, będzie ona traktowana według naszego uznania. Zastrzegamy sobie również prawo do zdyskwalifikowania danej osoby w przypadku naruszenia przez nią procedury konkursowej lub przepisów zawartych w niniejszym dokumencie.

W przypadku próby zdestabilizowania procesu „ESTINY Competitions” możemy dojść do stwierdzenia, że dana osoba naruszyła prawo karne, a my zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody.

Niewdrożenie tych przepisów przez ESTINY nie pozwala komukolwiek na kwestionowanie ich.


 • Dane osobowe uczestnika

Wszelkie informacje zebrane od uczestników podlegają naszej Polityce prywatności, którą można znaleźć na stronie https://estiny.pro/site/privacy.

ZASADY TURNIEJÓW


 • Nagrody

Zwycięzca turnieju otrzyma formularz na adres e-mail przypisany do konta zarejestrowanego na stronie. Prawidłowe wypełnienie formularza jest niezbędne do odebrania nagrody. Termin na odesłanie prawidłowo wypełnionego formularza wynosi 7 dni od daty zakończenia turnieju. Po upływie tego czasu zwycięzca traci prawo do odebrania nagrody. Jeżeli formularz zostanie źle wypełniony organizator poprosi o jego ponowne przesłanie jednak nie później niż 7 dni od daty zakończenia turnieju. Osoba odbierająca nagrodę musi spełniać warunki na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności. ESTINY zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazania nagrody w przypadku podejrzenia, że zwycięzca narusza zasady turnieju lub nie spełnia warunków zawartych w Regulaminie i Polityce prywatności.

Szczegóły, które należy podać na formularzu: nick w ESTINY oraz PayPal

W ESTINY można wygrać wiele nagród w tym: gotówkę, nagrody rzeczowe i cyfrowe. Nagrody przyznawane są osobom indywidualnym i zespołom.

Domyślny podział puli nagród w turnieju:

 • 1 miejsce = 70% puli nagród
 • 2 miejsce = 30% puli nagród

Podział puli nagród może ulec zmianie w zależności od ustawień turnieju.

Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone pocztą lub kurierem na adres podany na formularzu. Natomiast do dostarczenia nagrody cyfrowej będziemy używać poczty elektronicznej lub bezpośrednio strony internetowej ESTINY.

Wysyłka nagród dobywa się jedynie na terenie Polski. Wysyłka nagród za granicę nie jest możliwa.


 • Opóźnienia

W przypadku, gdy mecz rozpoczyna się później niż obie strony przewidywały, a podanie wyniku przed upływem „terminu ostatecznego” nie będzie możliwe, uczestnicy zobowiązani są do poinformowania o tym Administracji poprzez przesłanie raportu na karcie meczowej.

W przypadku gdy mecz nie zostanie rozegrany przed upływem „terminu ostatecznego” Administrator ma prawo do wyrzucenia obu drużyn z zawodów.

Uczestnicy meczu mogą zostać uznani za „spóźnionych” jeśli nie dołącza do meczu w określonym terminie, który zostanie ustalony w poszczególnym turnieju. • Rozłączanie/Opuszczanie meczu

W przypadku kiedy gracz zostanie rozłączony, prosimy o zapoznanie z określonymi warunkami postępowania dla danego wydarzenia.

Jeśli gracz hostingowy zostanie rozłączony, prosimy o zapoznanie z określonymi warunkami postępowania dla danego wydarzenia.

W przypadku niedostępności usług internetowych (np. sieci PS4 i XO, ESTINY) uniemożliwiających rozegranie meczu, wszystkie wydarzenia sa zamykane a ich Uczestnicy otrzymują monety zwracane w przypadku płatności z góry.

Organizator ma prawo do rozwiązania problemu w inny sposób, o czym wszyscy gracze zostaną poinformowani na stronie ESTINY.

Jeżeli jedna z drużyn biorących udział w turnieju opuści mecze trakcie, będzie to traktowane jako przypadkowa porażka.

W przypadku pierwszego rozłączenia zawodnika w ciągu 30 sekund od rozpoczęcia meczu, zaleca się opuszczenie serwera i ponowne rozegranie meczu. Jeżeli rozłączenie nastąpi ponownie, mecz nie będzie zatrzymany i rozłączeni zawodnicy muszą dołączyć do niego w trakcie rozgrywki.


 • Nieprawidłowe ustawienia meczowe

Ustawienia meczu (Serwera) będą podane w regulaminie turnieju. Wszystkie mecze turnieju rozgrywane są na zasadach określonych przez orgarnizatora. W przypadku, gdy ustawienia meczowe są nieprawidłowe, drużyna, która zauważy błędne ustawienia powinna udokumentować je nagraniem filmu lub zrobieniem zdjęć. Powinny one zawierać:wynik meczu, tryb, listę zawodników na serwerze, ustawienia serwera i nazwę mapy. Zawodnik lub drużyna posiadająca dowody na złe ustawienia serwera powinna jak najszybciej powiadomić o tym przeciwnika.

 • W przypadku, gdy zawodnik/zespół nie powiadomi przeciwnika o nieprawidłowej konfiguracji meczu, nie ma możliwości podważenia wyniku po jego zakończeniu.
 • Każda runda rozgrywana z niewłaściwą konfiguracją bez powiadomienia przeciwnika nie będzie brana pod uwagę jako naruszenie zasad przez zespół hostujący.
 • Hosting

Zasady wyboru hosta mogą się różnić w zależności id warunków określonych w„Rules of tournament”. Host może zostać zmieniony z powodu problemów technicznych, takich jak np. niska przepustowość łącza internetowego itp. Jeżeli osoba lub drużyna wybrana przez system jako host nie może nim być, to hostrm powinien zostać przeciwnik. Inaczej mecz może zostać nierozegrany.

Wszelkie problemy z hostingiem powinny być udokumentowane zdjęciem lub filmem i udostępnione w sekcji „Match Report” z dokładnym opisem.

W przypadku braku hosta uczestnicy powinni wspólnie wybrać najodpowiedniejszego gospodarza i rozegrać mecz. Jeśli Użytkownicy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące znalezienia hosta, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Administratora, zgłaszając mecz lub korzystając z chatu na karcie meczu.

Szczegółowe informacje na temat zawodników i drużyn, które uczestniczą w turnieju, podane są w zasadach konkretnego wydarzenia.


 • Złamanie zasad turnieju/dyskwalifikacja

Każdy turniej będzie posiadał szczegółowe zasady, m.in. dostępne bronie, mapy, akcesoria oraz liczne graczy. Więcej informacji znajdziesz klikając przycisk „Terms” na stronie turniejowej. Naruszenie zasad turnieju może skutkować przegrzaniem rundy lub dyskwalifikacją z zawodów. W przypadku łamania zasad przez uczestnika, zawodnicy powinni opuścić mecz po zdobyciu dowodów (w postaci zdjęcia lub filmu). Uczestnik lub drużyna, która złamała zasady automatycznie przegrywa rundę. Jeżeli zasady zostaną złamane ponownie, w ten sam sposób, drużyna przegrywa mecz.

W przypadku złamania zasad, które skutkowały dyskwalifikacją lub zakazem, zawodnik lub drużyna nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych i nawet jeśli wygra turniej , nie otrzyma nagrody.

Osoba zgłaszająca drużynę do turnieju (Lider lub Współzarządzający) ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie drużyny podczas turnieju. W przypadku poważnego naruszenia warunków ESTINY przez Lidera lub Współzarządzającego, cała drużyna zostanie zdyskwalifikowana z turnieju. Jeśli zawodnik lub drużyna złamie zasady turnieju lub warunki korzystania z ESTINY, zostanie zbanowany, nawet bierze obecnie udział w dowolnym konkursie na Naszej Stronie.

W celu zapewnienia wysokiego standardu turniejów, Administracja ESTINY zastrzega sobie prawo do (jeżeli Uczestnik na to zasługuje) zdyskwalifikowania uczestnika z turnieju lub zbanowania konta w innych, nieprzewidzianych incydentach.


 • Zgłaszanie, wyniki meczu, spory, dowody

W przypadku naruszenia reguł podczas meczu, Liderzy lub Współzarządzający muszą to zgłosić za pomocą „Match Report” i dostarczyć szczegółowy opis problemu. Prawidłowy raport powinien zawierać:

 • Szczegółowy opis sytuacji,
 • W razie potrzeby, dowody rozmów między zespołami/użytkownikami,
 • Dowody w postaci obrazów (np. zrzutów ekranu) lub filmu.

Wynik meczu musi być dostarczony przez Lidera lub Współzarządzającego. W przypadku, gdy użytkownicy drużyn nie są w stanie udowodnić wyniku meczu, obie drużyny zostaną zdyskwalifikowane.


 • „Niestawienie” („No show”)

To sytuacja, gdy jeden z użytkowników, drużyna lub obie drużyny nie pojawią się na meczu w ciągu 15 minut od rozpoczęcia meczu (o ile zasady turnieju nie stanowią inaczej).

Jeśli przeciwnik spóźni się więcej niż 15 minut, druga strona ma prawo do zgłoszenia „niestawienia się” wraz z odpowiednim dowodem.

Dowód na „niestawienie się” powinien zostać wysłany w formie wideo lub zrzutu ekranu i zawierać:

 • Aktualną godzinę na konsoli zaktualizowaną przez internet,
 • Lobby lub serwer gry, na którym drużyna czekała na przeciwnika,
 • Prośby dołączenia do znajomych lub inne próby skontaktowania się z przeciwnikiem,
 • Udokumentowany czas opóźnienia.

Zgłoszony i zweryfikowany status „niestawienie” spowoduje oddanie walkowera przez zawodnika, który nie pojawił się na meczu.

Jeżeli raport dotyczący „niestawienia” zostanie dostarczony w czasie krótszym niż 15 minut, przeciwnik zostanie natychmiast odsunięty od gry przez Administratora.


 • Polityka dowodowa

Zalecamy udokumentować na ESTINY wszystkie rzeczy związane z meczami. Wszystkie rozmowy powinny być prowadzone w formie pisemnej, na wypadek, gdyby trzeba je było przedstawić jako dowód.

Dowody dołączone do raportu powinny zawierać wszystkie elementy wymagane do rozwiązania sporu przez Administrację.

Zalecamy nagrywanie wszystkich meczów za pomocą funkcji „Share” na PS4 oraz „Game DVR” na XO. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest to możliwe, nagrania powinny być zarejestrowane za pomocą urządzeń zewnętrznych (np. smartfona).

Wszystkie dowody na „Report Match” powinny być zgłaszane w tej konkretnej sekcji na karcie konkretnego meczu, łącznie z całym opisem problemu.

Zalecane media na stronie:

 • Obraz w formacie jpeg lub png,
 • Wideo z YouTube’a w postaci łącza URL

Zaleca się umieszczanie wszystkich wyników meczów w sekcji „Upload Media”.


 • Listy, limity, wymiany zawodników

Maksymalna liczba graczy, którzy mogą brać udział w turnieju jest określona w regulaminie na stronie. Aby zapisać drużynę do turnieju, liczba osób zapisanych musi być równa liczbie określonej w zasadach (nie można zapisać się do turnieju, jeśli drużyna liczy 2 zawodników, a turniej jest 4vs4).

Podczas meczu każda drużyna może grać bez jednego użytkownika. Jeśli w drużynie brakuje więcej niż jednego zawodnika, mecz zostaje przerwany. Po zarejestrowaniu się do turnieju zmiana składu nie będzie możliwa.


 • Przerwy w meczach

Jeśli przypadkowy gracz dołączy do Twojego lobby podczas meczu, musisz niezwłocznie poprosić go o jego opuszczenie. Jeżeli zawodnik zastosuje się do Twoich wskazówek (bez przerwy w meczu) powinieneś kontynuować grę.

W przypadku, gdy uczestnicy nie zgadzają się na kontynuowanie meczu od momentu jego przerwania, należy skontaktować się z Administracją za pomocą sekcji „Report Match”. Do rozpatrzenia wniosku będziemy potrzebować przekierowania, poprzez adres URL, do wideo zawierającego informacje na temat zawodników biorących udział w danej sesji, wyniku, momentu, w którym niechciany zawodnik dołączył do meczu oraz datę i godzinę rozgrywki.

Drużyna lub zawodnik, który usiłuje celowo opóźnić rozegranie meczu lub przerwać ustawianie serwera przez hosta, zostanie zdyskwalifikowany z turnieju.

Uczestnicy nie mogą zmieniać czasu rozegrania meczu. Jakakolwiek forma nadużycia wobec przeciwnika może skutkować dyskwalifikacją lub zakazem, w zależności od indywidualnej oceny Administratora.


 • Sposób wyboru gracza

Zalecamy brać udział tylko w wydarzeniach organizowanych dla konkretnego regionu np. dla Polski, dzięki czemu będziemy mogli utrzymać dobre połączenie podczas meczu (ping). W przypadku, gdy członkowie wygranej drużyny mieszkają poza regionem dopuszczonym w regulaminie, organizator ma prawo odmówić przyznania nagrody.


 • Identyfikatory „GAME ID”

Wszystkie identyfikatory GAME ID podane na stronie ESTINY w profilu użytkownika muszą być takie same jak w PS4 i XO.

W chwili rozgrywania turniejów indywidualnych (1 vs 1) uczestnik, który użyje innego identyfikatora GAME ID niż podany w profilu na stronie ESTINY, zostanie zdyskwalifikowany z turnieju.

Drużyna może zostać zdyskwalifikowana z turnieju, jeśli wygrała (jedną rundę lub cały mecz) z zawodnikiem (zawodnikami), który posiada inny identyfikator niż ten podany na Naszej Stronie.


 • Wczytywanie załączników

Po każdym zakończonym meczu, w sekcji „Upload attachments” należy przesłać wynik końcowy.


 • Zgłaszanie

Zachęcamy do zgłaszania wszystkich problemów, które pojawiły się podczas meczu. W tym celu należy użyć przeznaczonej do tego sekcji „Report Match”. Można go znaleźć na karcie meczowej. Wszystkie raporty muszą spełniać wymagania określone w Polityce dowodowej.

Zgłoszenia mogą być przeglądane przez Administrację oraz przez wszystkich zawodników biorących udział w meczu.


 • Wyniki meczów

Po zakończeniu meczu, drużyna, która zaakceptowała wynik meczu, musi poczekać, aż przeciwnik zrobi to samo.

W przypadku, gdy mecz został zgłoszony przez którąkolwiek drużynę w związku z wynikiem, istotne jest dostarczenie dowodów potwierdzających rzeczywisty wynik. W momencie, gdy wynik meczu nie może być ustalony samodzielnie między uczestnikami, zostanie on rozstrzygnięty przez Administratora.

Mecz jest oficjalnie zakończony po zaakceptowaniu wyniku przez obie drużyny lub Administratora.

Jeśli nikt nie zgłosi meczu, a wynik nie zostanie zaakceptowany na czas (przed upływem terminu), obie strony zostaną zdyskwalifikowane z turnieju.


 • Ocena przeciwnika

Po każdym meczu przeciwnik może zostać oceniony za pomocą opcji „Rating”, która uwzględnia zasady „Fair play”, komunikacje i zachowanie podczas meczu. Wynik meczu nie powinien być jedynym kryterium branym pod uwagę przy ocenie przeciwnika. Może to zrobić tylko osoba, która zapisze się do turnieju.


 • Czat na karcie meczowej

Każdy mecz ma swój własny czat widoczny i dostępny dla Administracji oraz wszystkich graczy biorących udział w konkretnym meczu.


 • Get ready

Przycisk „Get Ready” służy do potwierdzenia udziału w turnieju. Jest aktywny tylko wtedy, gdy miga na czerwono (wyjątkiem jest sytuacja, w której tekst na przycisku to „Game on”).

Brak potwierdzenia uczestnictwa poprzez nienaciśnięcie przycisku „Get Ready” powoduje wykluczenie zawodnika lub drużyny z turnieju.

Funkcja „Get Ready” zostanie udostępniona w czasie 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

Potwierdzenie uczestnictwa poprzez kliknięcie „Get Ready” jest wymagane tylko przez użytkowników zapisujących się do turnieju (Lidera lub Współzarządzającego).

Funkcja „Get Ready” dostępna jest w pięciu różnych wariantach:

 • Get Ready (szary) – podczas rejestracji, nieaktywny
 • Get Ready (czerwony) – aktywny, ale nie potwierdzający
 • Ready (zielony) – przed rozpoczęciem turnieju. Potwierdzający
 • Game on (czerwony) – podczas turnieju
 • Finished (szary) – po zakończeniu turnieju, nieaktywny.


 • Ostateczny termin

„Zegar czasu” określa czas, przez jaki uczestnik musi przesłać swój wynik. Można go znaleźć na karcie meczowej. W przypadku, gdy wynik nie jest potwierdzony przez jedną z drużyn po ostatecznym terminie, o wyniku decydują dane zamieszczone na karcie meczowej.

W sytuacji, kiedy żadna z drużyn nie wyśle wyniku, system automatycznie powiadomi o tym Administratora, który decyduje o ostatecznym wyniku


 • Wsparcie

Każdy turniej będzie wspierany przez Administratora. W przypadku gdy, uczestnicy chcą się z nami skontaktować, zalecamy skorzystanie z opcji „Support” na stronie turnieju. Wiadomości te trafią bezpośrednio do Administratora turnieju, co skróci czas oczekiwania na odpowiedź. Możesz również wysłać wiadomość na adres admin@estiny.pro


 • Zasady szczególne turnieju

Każdy turniej ma swój własny, szczególny zestaw zasad, zależny od rozgrywek, które w przypadku ich złamania będą skutkować karami dla graczy lub drużyn. Jedną z konsekwencji może być nieprzyznanie nagrody.

Zasady turnieju dotyczą każdego uczestnika bez względu na rodzaj turnieju. Regulamin rozgrywek dostępny jest na stronie w zakładce „Terms”.


 • Turniej ze stałą pulą nagród

Po ustaleniu nagrody, niezależnie od liczby graczy, którzy wezmą w nim udział, turniej nie będzie ulegał zmianom.


 • Drabinka turniejowa

W przypadku, gdy zawodnik lub drużyna nie ma przeciwnika w pierwszej rundzie turnieju, nastąpi automatyczne przeniesienie do rundy drugiej.

Turniej jest generowany po zakończeniu procesu „Get Ready”. Podczas generowania drabinki turniejowej, drużyny będą przydzielone losowo, w celu zachowania struktury turnieju.

Data i godzina rozpoczęcia meczu w drabince turniejowej jest terminem, w którym wynik powinien być uzupełniony przez uczestników zgodnie z terminem ostatecznym podanym na karcie meczowej.


 • Historia meczów i turniejów

Historia meczów i turniejów pozwala na wgląd w poprzedni turniej rozegrany przez danego zawodnika lub drużynę.

W przypadku, gdy drużyna lub konto użytkownika biorącego udział w turnieju zostanie zablokowane lub jest nieaktywne, w historii nadal będzie dostępna nazwa drużyny lub nick zawodnika.

W wyjątkowych okolicznościach, w których drużyna lub konto użytkownika zostanie zablokowane przez Administratora, w historii nadal będzie dostępna nazwa drużyny i nick użytkownika, jednak ich profile nie będą aktywne .

Każdy gracz biorący udział w turnieju wyraża zgodę na to, aby jego nick, profil i/lub profil zespołu był przedstawiony w historii turnieju, do której każdy ma wgląd.

Każda drużyna biorąca udział w turnieju wyraża zgodę na to, aby jej nazwa, profil i/lub profile użytkowników był przedstawiony w historii turnieju, do której każdy ma wgląd.

ESTINY wyraża zgodę na udostępnianie historii meczów i turniejów na innych stronach. Mecz (turniej) pojawia się w historii meczów (turniejów) dopiero po jego zakończeniu


ESTINY TV


Telewizja ESTINY znajduje się również na stronie internetowej, pod terminem „ESTV”.


 • Udostępnianie treści

Zawartość streamów w telewizji ESTINY musi odnosić się do gier dostępnych na stronie lub być zgodna z polityką ESTINY.

Udostępnione treści, uznane za obraźliwe, rasistowskie, religijne, erotyczne, propagujące przemoc, wykorzystujące wizerunek publiczny, nie związane z tematem i polityką strony oraz naruszające regulamin, będą usuwane, a także będą mogły stanowić podstawę do wymierzenia kary przez administratorów.

W przypadkach, gdzie udostępniona na stronie internetowej treść narusza regulamin, może być przyczyną wszczęcia postępowania karnego przeciwko użytkownikowi, a opublikowany post może być wykorzystany jako dowód w sprawie.

ESTINY nie bierze odpowiedzialności za treści udostępniane przez użytkowników na stronie estiny.pro/tv, jednak dołoży wszelkich starań, by usunąć nieodpowiednie wątki.


 • Komentarze

Wszystkie komentarze uznane za obraźliwe, wulgarne, rasistowskie czy propagujące przemoc oraz te naruszające regulamin, będą usuwane, a także będą mogły stanowić podstawę do wymierzenia kary przez administratorów.


 • Prawo organizatora do transmitowania rozgrywek i meczów (przy użyciu własnych streamów)

ESTINY, jako organizator turniejów, zastrzega sobie prawo do streamowania wszelkich rodzajów gier i meczów rozgrywanych za pośrednictwem strony ESTINY.pro


 • Prawo użytkownika do transmitowania rozgrywek i meczów

Wszyscy użytkownicy ESTINY mają prawo do transmitowania własnych rozgrywek i meczów bez konieczności informowania o tym organizatorów.


 • Prawo do wykorzystywania treści w celach marketingowych

ESTINY zastrzega sobie prawo do wykorzystywania streamów, nagrań, imion, nicków i awatarów użytkowników, a także nazw i logo zespołów w materiałach promocyjnych oraz reklamach.


 • Prawa administratora

Administrator ma prawo do usuwania streamów użytkownika bez jakiejkolwiek formy powiadomienia, w przypadku, kiedy stream jest niezgodny z regulaminem.


 • Reklama innych produktów na ESTINY

Streamy oraz nagrania udostępnione na ESTINY.pro nie mogą zawierać lokowania produktu, promocji artykułów niezwiązanych z grami, a także promowania usług, które mogłyby mieć negatywny wpływ na ESTINY. W innym wypadku ESTINY zastrzega sobie prawo do usunięcia streamu użytkownika bez jakiejkolwiek formy powiadomienia.


 • Usunięcie licencji streamowej

Użytkownik ma prawo do usunięcia własnego streamu w każdej chwili i aby to zrobić, musi zwrócić się z prośbą do Nas na podany adres e-mail: suport@estiny.pro


 • Klauzula

Każdy, korzystając z ESTINY TV, akceptuje warunki regulaminu, a także jest zobowiązany do ich przestrzegania.


FORUM


W przypadku kiedy użytkownik zamierza opublikować post na naszym forum, wymagane jest założenie konta. Warunki dotyczące kont znajdują się w klauzuli „Konta”.

Jeśli gracz chce zamieścić posty na naszych forach, zgadza się, że będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za te posty. W szczególności użytkownik zgadza się, oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do przesłania treści postu oraz, że jego post nie będzie naruszał zasad użytkowania określonej w „Dopuszczalnych zasadach użytkowania”.

Użytkownik w pełnym wymiarze prawa zobowiązuje się do wynagrodzenia strat, spowodowanych jakimkolwiek naruszeniem gwarancji udzielonej przez użytkownika, zgodnie z podpunktem powyżej. W wyniku takiego naruszenia, będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez nas straty i szkody.

Użytkownik (lub jego licencjodawcy, zależnie od przypadku) zachowują prawa własności do treści swoich postów oraz wszystkich własności intelektualnych w nich zawartych.

Udostępniając post, użytkownik przyznaje Nam niewyłączną, wolną od opłat, nieodwołalną i ogólnoświatową licencję na powielanie, dystrybucję, zmianę formatu, przechowywanie, publiczną prezentację oraz udzielanie podlicencji swojego Postu w celu prowadzenia i promowania naszej strony oraz forum. Inni użytkownicy mogą również cytować i udostępniać posty w ramach naszej strony i w inny sposób, zgodnie z postanowieniami klauzuli „Prawa własności intelektualnej”.

W przypadku, kiedy użytkownik zechce usunąć post, pierwotny wpis zostanie skasowany, jednak ze względu na funkcjonalność naszej witryny, wszelkie cytaty, udostępnienia itp. pozostaną na niej.

Możemy odrzucić, przeklasyfikować lub usunąć wszelkie opublikowane na naszej stronie posty, których treść, według naszej indywidualnej opinii, narusza nasze dopuszczalne zasady użytkowania lub jeśli otrzymamy skargę od osób trzecich i stwierdzimy, że post, o którym mowa powinien zostać usunięty.KLAUZULA


Konto może zostać usunięte na wniosek użytkownika. Po zlikwidowaniu konta, użytkownik otrzyma powiadomienie oraz wyjaśnienie dotyczące rezygnacji. Niemniej jednak, ESTINY zastrzega sobie prawo do usunięcia konta bez podania przyczyny. W przypadku rozwiązania konta, użytkownik nie zachowuje prawa do korzystania z usług zakupionych za pośrednictwem witryny, z zastrzeżeniem wszelkich warunków zawartych w licencji mającej zastosowanie do tych produktów/usług. W przypadku poważnego naruszenia warunków użytkowania, konto zostanie usunięte/zablokowane, a pieniądze nie zostaną zwrócone.


 • KOMUNIKACJA

Wszelkie zawiadomienia/komunikaty powinny być przekazywane za pośrednictwem poczty do naszej siedziby (patrz adres powyżej) lub za pośrednictwem adresu mailowego: support@estiny.pro

Zawiadomienie zostanie uznane za odebrane: +/- 3 dni po wysłaniu w przypadku przesyłki priorytetowej; w dniu wysłania, w przypadku odebrania wiadomości mailowej w całości w dniu roboczym; w następnym dniu roboczym, w przypadku wysłania wiadomości mailowej w weekend lub w święto państwowe. Od czasu do czasu możemy wysłać informacje o naszych produktach i/lub usługach. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, kliknij „Unsubscribe” w e-mailu, który od nas otrzymasz.


 • PRAWA I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgodnie z powyższymi warunkami, nie udzielamy żadnej gwarancji oraz nie gwarantujemy, że strona internetowa będzie kompatybilna ze wszystkimi systemami lub że będzie bezpieczna, jednak dokładamy wszelkich starań, aby nie zawieść naszych klientów.

Żadna część tej strony nie stanowi porady, a treść tej witryny nie powinna być używana podczas podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań.

Dostarczając treści cyfrowych konsumentom, jesteśmy zobowiązani do tego aby były one zadowalającej jakości, aby nadawały się do dowolnego znanego nam celu ( w sposób wyraźny lub dorozumiany) oraz zgodnie z wszelkimi opisami (i informacjami przed zawarciem umowy) podanymi przez nas. Obejmuje to wszelkie treści cyfrowe, które możemy następnie modyfikować.

Jeśli nie będziemy przestrzegać naszych zobowiązań, konsumenci mogą być uprawnieni do pewnych środków prawnych, w tym do modyfikacji lub obniżki ceny. Aby uzyskać pełne informacje na temat praw konsumenckich, w tym dotyczących treści cyfrowych, należy skontaktować się z lokalnym biurem porad obywatelskich lub biurem standardów handlowych.

Podczas gdy korzystamy z wszelkich rozsądnych działań i dbałości o to, aby witryna była bezpieczna i wolna od błędów, wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Zalecamy wzięcie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo internetowe. Jeśli w wyniku niedopełnienia przez naszą firmę należytej staranności, wszelkie treści cyfrowe z witryny spowodują uszkodzenie urządzenia lub innej zawartości cyfrowej należącej do użytkownika, użytkownik może skorzystać z określonych środków prawnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw i środków zaradczych jako konsumenta, należy skontaktować się z lokalnym biurem porad obywatelskich lub biurem standardów handlowych.


 • POPRZEDNIE WARUNKI

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między niniejszymi warunkami a ich wcześniejszymi wersjami, postanowienia niniejszego regulaminu będą miały pierwszeństwo, chyba że wyraźnie określono inaczej.


 • PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki, a także relacje między Państwem a nami (umownie lub nie) podlegają przepisom prawa irlandzkiego i są interpretowane zgodnie z nim. Jeśli jesteś konsumentem/firmą, wszelkie spory dotyczące niniejszych warunków, relacji między Tobą a nami lub wszelkie sprawy z nich wynikające lub związane z nimi (niezależnie od tego, czy są umowne czy nie) podlegają jurysdykcji sądów irlandzkich.